fbpx
logo1

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.Definities

 1. 1 In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 • Bedrijf: De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de  uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 • Locatie: De locatie waar Zonnepaneelreinigen.nu in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, dient uit te voeren of heeft uitgevoerd;
 • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de organisatie die met Zonnepaneelreinigen.nu een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te                          gaan;
 • Opgeleverde: De werkzaamheden die Zonnepaneelreinigen.nu aan de Opdrachtgever heeft opgeleverd;
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Zonnepaneelreinigen.nu en de Opdrachtgever;
 • Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;
 • De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Zonnepaneelreinigen.nu gevestigd aan Walenburgerplein 138 te Rotterdam nummer 90825977.
 

Artikel 2.Algemeen

 1. 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Zonnepaneelreinigen.nu, op alle Overeenkomsten en op alle rechtshandelingen tussen Zonnepaneelreinigen.nu en de Opdrachtgever.
  2. 2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk met Zonnepaneelreinigen.nu zijn overeengekomen.
  2. 3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2. 4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Zonnepaneelreinigen.nu vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  2. 5 Indien Zonnepaneelreinigen.nu niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Zonnepaneelreinigen.nu in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  2. 6 Zonnepaneelreinigen.nu heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 

Artikel 3.Offerte en prijzen

 1. 1 Iedere offerte van Zonnepaneelreinigen.nu is vrijblijvend.
  3. 2 De offerte heeft een geldigheidstermijn van 30 dagen.
  3. 3 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Zonnepaneelreinigen.nu opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Zonnepaneelreinigen.nu zijn offerte baseert. Indien blijkt dat de door de Opdrachtgever opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  3. 4 Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten of offertes binden Zonnepaneelreinigen.nu niet.
  3. 5 Zonnepaneelreinigen.nu heeft het recht zijn prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld op basis van inflatie. Derhalve gelden offertes en prijzen niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
 

Artikel 4.Totstandkoming van de Overeenkomst en afspraken

 1. 1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte, binnen de geldigheidstermijn van de offerte, heeft ondertekend en aan Zonnepaneelreinigen.nu heeft geretourneerd of via de e-mail heeft geaccordeerd.
  4. 2 Een mondelinge afspraak is enkel bindend indien de mondelinge afspraak is gemaakt door de eigenaar van Zonnepaneelreinigen.nu. Personeel van Zonnepaneelreinigen.nu en ingehuurde derden zijn niet bevoegd namens Zonnepaneelreinigen.nu mondelinge afspraken te maken.
 

Artikel 5.Annulering

 1. 1 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, dan wordt het volgende aan de Opdrachtgever in rekening gebracht:
  1. Alle reeds uitgevoerde werkzaamheden op basis van het uurtarief van Zonnepaneelreinigen.nu;
  2. Alle reeds in het kader van de Overeenkomst ingekochte materialen.
 2. 2 Annulering dient Schriftelijk te geschieden.
 

Artikel 6.Uitvoering van de Overeenkomst

 1. 1 Zonnepaneelreinigen.nu zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. 2 Zonnepaneelreinigen.nu heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever en zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever, derden in te schakelen, zoals onderaannemers.
 3. 3 Zonnepaneelreinigen.nu is nimmer verantwoordelijk voor de conditie of kwaliteit van bestaand werk, waaraan of waarop werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden of zijn uitgevoerd.
 4. 4 Indien Zonnepaneelreinigen.nu stenen geïmpregneerd heeft, dan wordt een vochtwerende laag aangebracht en wordt niet gegarandeerd dat de stenen niet meer vuil worden. Na het impregneren kan vervuiling makkelijker verwijderd worden.
 5. 5 Onder de werkzaamheden van Zonnepaneelreinigen.nu valt niet het afplakken van ramen en kozijnen voorafgaand aan het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden, impregneren en renovatiewerkzaamheden.
 6. 6 Onder de werkzaamheden van Zonnepaneelreinigen.nu valt niet het verwijderen van vergrauwing in stenen. Bij vergrauwing van stenen gaat het om een hardnekkige soort vervuiling. De grijze uitslag is het gevolg van een chemisch proces, namelijk metaal-oxidatie, wat zich in de stenen afspeelt.
 

Artikel 7.Uitvoeringstermijn

 1. 1 Opgave van een uitvoeringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde uitvoeringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn.
 2. 2 In het geval dat een met de Opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Zonnepaneelreinigen.nu ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 3. 3 Overschrijding van een uitvoeringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.
 4. 4 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed.
 

Artikel 8.Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. 1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Zonnepaneelreinigen.nu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de door Zonnepaneelreinigen.nu gewenste vorm aan Zonnepaneelreinigen.nu worden verstrekt.
 2. 2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Zonnepaneelreinigen.nu ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Indien de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens en bescheiden onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 3. 3 De Opdrachtgever is gehouden Zonnepaneelreinigen.nu onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. 4 Belangrijke omstandigheden of onderwerpen waarmee Zonnepaneelreinigen.nu rekening dient te houden, dienen door de Opdrachtgever niet mondeling maar Schriftelijk aan Zonnepaneelreinigen.nu kenbaar te worden gemaakt.
 5. 5 De Opdrachtgever dient zijn volledig medewerking te verlenen bij het door Zonnepaneelreinigen.nu uitvoeren van de Overeenkomst.
 6. 6 De Opdrachtgever dient er tijdig kosteloos voor zorg te dragen dat:
  1. De Locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor Zonnepaneelreinigen.nu;
  2. De Locatie vrij is van obstakels;
  3. Er voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en afvoer van materialen en voor het plaatsen van een steiger of hoogwerker;
  4. nu voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden uit te voeren;
  5. Zaken die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschadigd kunnen raken goed afgeplakt zijn of op enige andere wijze beschermd zijn tegen beschadigingen;
  6. nu beschikt over alle gegevens over de Locatie die voor Zonnepaneelreinigen.nu relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. het uitvoeren van de werkzaamheden;
  7. nu op de Locatie de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren;
  8. Op de Locatie zoveel mogelijk afsluitbare ruimtes, bijvoorbeeld werkkasten voor materiaalopslag, aan Zonnepaneelreinigen.nu beschikbaar worden gesteld;
  9. Op de Locatie een toilet aanwezig is waarvan Zonnepaneelreinigen.nu gebruik mag maken;
  10. De Locatie beschikt over water, elektriciteit, gas en schaftruimte.
 7. 7 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.
 8. 8 Indien Zonnepaneelreinigen.nu op het afgesproken tijdstip niet de toegang wordt verleend tot de Locatie om de werkzaamheden uit te voeren, dan heeft Zonnepaneelreinigen.nu het recht de extra kosten die hij daardoor moet maken, zoals arbeidstijd en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. 9 Voor zover de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen, het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden en/of het ter beschikking stellen van hulpmiddelen en/of overige zaken, dan is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en correct leveren, (laten) uitvoeren en/of ter beschikking stellen. Indien dit niet tijdig geschiedt en/of indien de geleverde of ter beschikking gestelde zaken gebreken bevatten of niet voldoen aan de overeengekomen specificaties, dan is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de gevolgen.
 10. 10 De Opdrachtgever dient binnen een straal van 50 meter van de Locatie de omliggende bewoners op de hoogte te brengen van eventueel geluids- en/of stofoverlast, zodat men voorzorgsmaatregelen kan treffen, zoals het niet in de nabije omgeving parkeren van een vervoersmiddel.
 11. 11 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het (laten) afvoeren van restmateriaal en afval.
 12. 12 De Opdrachtgever dient de benodigde vergunningen t.b.v. het plaatsen van steigers, hoogwerkers of aanhangers aan te vragen.
 13. 13 De kosten (leges) voor het aanvragen van vergunningen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 14. 14 De Opdrachtgever dient alle voorzieningen te treffen t.b.v. het verkeer, milieu en geluidsoverlast.
 15. 15 Bij glazenwasser-werkzaamheden, voeg uithakken, reinigen van houtwerk of kunststof aan de buitenzijde van een object is Zonnepaneelreinigen.nu toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen bijvoorbeeld hangsteigers, loopbruggen, hoogwerkers, voor zover aanwezig.
 16. 16 Indien Zonnepaneelreinigen.nu gebruik moet maken van beschikbaar gesteld materieel, bijvoorbeeld hangsteigers, loopbruggen en hoogwerkers, dan is Zonnepaneelreinigen.nu gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten indien het beschikbaar gestelde materieel niet aan de gestelde keuringseisen c.q. veiligheidsnormen voldoet. In een dergelijk geval is Zonnepaneelreinigen.nu gerechtigd de kosten genoemd in artikel 5.1 aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 17. 17 Bij aanvang van de werkzaamheden aan de gevel dienen alle belemmeringen aan de gevel te worden verwijderd, zoals, zonneschermen, naambordjes, regenpijpen, lampen, meubilair, tuin- en wandversieringen. Indien Zonnepaneelreinigen.nu dergelijke belemmeringen aantreft, dan werkt Zonnepaneelreinigen.nu voor risico van de Opdrachtgever om de belemmeringen heen.
 18. 18 De Opdrachtgever dient kieren, ramen en roosters af te dichten en voor aanvang van de werkzaamheden gebreken aan de Locatie aan Zonnepaneelreinigen.nu kenbaar te maken, zoals, maar niet beperkt tot, gebreken aan of in slechte kwaliteit zijn van het schilderwerk of kitranden.
 19. 19 Indien op de Locatie een parkeervergunning benodigd is, dan dient de Opdrachtgever hiervoor zorg te dragen. De parkeerkosten die Zonnepaneelreinigen.nu in het kader van de Overeenkomst maakt worden door de Opdrachtgever vergoed.
 20. 20 De Opdrachtgever vrijwaart Zonnepaneelreinigen.nu voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan een ander dan aan Zonnepaneelreinigen.nu toerekenbaar is.
 21. 21 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Zonnepaneelreinigen.nu die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of wet- of regelgeving niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de Opdrachtgever onrechtmatig jegens Zonnepaneelreinigen.nu handelt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Zonnepaneelreinigen.nu daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.
 

Artikel 9.Toegangsmiddelen

 1. 1 Indien de Opdrachtgever toegangsmiddelen aan Zonnepaneelreinigen.nu verstrekt, dan garandeert de Opdrachtgever bevoegd te zijn de toegangsmiddelen aan Zonnepaneelreinigen.nu ter beschikking te stellen.
 2. 2 Zonnepaneelreinigen.nu zal de toegangsmiddelen:
  1. Niet voorzien van het adres van de Locatie;
  2. Zorgvuldig bewaren;
  3. Slechts gebruiken in het kader van de Overeenkomst.
 3. 3 Bij verlies of diefstal van een toegangsmiddel zal Zonnepaneelreinigen.nu de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg hiervan, zoals schade door diefstal van goederen, beschadiging van goederen of voor huisvredebreuk. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn eigendommen.
 4. 4 Indien de Opdrachtgever aantoont dat door een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Zonnepaneelreinigen.nu een toegangsmiddel verloren is gegaan of is gestolen, dan zal de aansprakelijkheid van Zonnepaneelreinigen.nu niet verder reiken dan het vergoeden van een nieuw slot resp. het maken van een nieuwe toegangspas met een maximaal bedrag van €50,-.
 

Artikel 10.Prijs en extra kosten

 1. 1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulp- en/of reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Zonnepaneelreinigen.nu is vrij in zijn keuze van hulp- en/of reinigingsmiddelen.
 2. 2 Zonnepaneelreinigen.nu heeft het recht extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen indien:
  1. De Overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd;
  2. Er sprake is van wachttijden en oponthoud veroorzaakt door het niet voldoen van de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen dan wel veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld door de Opdrachtgever;
  3. Er sprake is van onvoorziene omstandigheden die leiden tot extra kosten en/of extra werkzaamheden voor Zonnepaneelreinigen.nu, zoals een gebrek aan de (on)roerende zaak waarin of waaraan de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dat niet door de Opdrachtgever aan Zonnepaneelreinigen.nu kenbaar is gemaakt;
  4. nu extra werkzaamheden dient uit te voeren doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals omschreven in artikel 8.
 3. 3 Indien er sprake is van door de Opdrachtgever gewenste extra of gewijzigde werkzaamheden die leiden tot extra kosten, dan stelt Zonnepaneelreinigen.nu voorafgaand aan de uitvoering van de extra of gewijzigde werkzaamheden de Opdrachtgever in kennis van de extra kosten, tenzij de Opdrachtgever de noodzaak van de prijsverhoging uit zelfzelf had moeten begrijpen.
 

Artikel 11.Oplevering

 1. 1 Indien de werkzaamheden gereed zijn, dan stelt Zonnepaneelreinigen.nu de Opdrachtgever daarvan in kennis en dient de Opdrachtgever de werkzaamheden direct na deze kennisgeving te inspecteren en eventuele gebreken aan Zonnepaneelreinigen.nu te melden.
 2. 2 Het opleverdossier zoals omschreven in artikel 7:757a Burgerlijk Wetboek (BW) is niet van toepassing. Aan de Opdrachtgever wordt bij de oplevering geen opleverdossier verstrekt.
 3. 3 Indien de Opdrachtgever:
  1. Niet de inspectie uitvoert zoals omschreven in artikel 11.1; of
  2. Niet tijdens de inspectie aan Zonnepaneelreinigen.nu meldt dat de werkzaamheden niet zijn zoals overeengekomen,

dan wordt de Opdrachtgever geacht de werkzaamheden te hebben aanvaard. Deze aanvaarding betekent dat de voltooide werkzaamheden in overeenstemming zijn met hetgeen partijen zijn overeengekomen en dat de Opdrachtgever geen aanspraak kan maken op kosteloze uitvoering van extra werkzaamheden.

 1. 4 Na de (stilzwijgende) aanvaarding van de werkzaamheden worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd.
 

Artikel 12.Facturatie en betaling

 1. 1 Facturatie geschiedt na de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. 2 Zonnepaneelreinigen.nu stuurt de factuur via de e-mail.
 3. 3 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 4. 4 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan is de Opdrachtgever direct in verzuim. De Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is. In een dergelijk geval wordt de wettelijke rente voor handelstransacties aan de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf in rekening gebracht. De Opdrachtgever zijnde een Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Bij de Opdrachtgever zijnde een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
 5. 5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Zonnepaneelreinigen.nu op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. 6 Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 7. 7 Bezwaren over een factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum Schriftelijk aan Zonnepaneelreinigen.nu kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 8. 8 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 

Artikel 13.Aansprakelijkheid en verjaring

 1. 1 Zonnepaneelreinigen.nu kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;
  2. Enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 2. 2 Zonnepaneelreinigen.nu is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de Opdrachtgever of van derden, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of door goederen achtergelaten op de Locatie.
 3. 3 De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en bescheiden. Zonnepaneelreinigen.nu is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens en bescheiden onjuist en/of niet volledig zijn.
 4. 4 Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van roerende of onroerende zaken waaraan Zonnepaneelreinigen.nu werkzaamheden verricht of heeft verricht.
 5. 5 Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt doordat een vergunning die benodigd is voor de werkzaamheden niet wordt verleend, wordt ingetrokken of niet (tijdig) is aangevraagd.
 6. 6 Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. 7 Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor vorderingen van derden, zoals buren van de Opdrachtgever, die voortvloeien uit overlast die ervaren wordt door of na afloop van de werkzaamheden.
 8. 8 Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest of chemicaliën) op de Locatie.
 9. 9 Zonnepaneelreinigen.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor materialen welke van de Opdrachtgever of diens leveranciers afkomstig zijn.
 10. 10 Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor het verkleuren van de te reinigen onderdelen, indien deze niet kleurecht blijken te zijn.
 11. 11 Zonnepaneelreinigen.nu garandeert niet dat door het plaatsen van vogelwering rondom zonnepanelen vogels en andere diersoorten te allen tijde geweerd worden. Indien na het plaatsen van vogelwering een vogel of ander diersoort schade aanricht aan de zonnepanelen of zich bevindt rondom of onder de zonnepanelen, dan is Zonnepaneelreinigen.nu daarvoor niet aansprakelijk, is er geen sprake van een gebrek in het Opgeleverde en heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.
 12. 12 Bij het verwijderen van afplakmaterialen kan het voorkomen dat verfwerk afbladdert. Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor afbladderende verflagen als gevolg van het afplakken dan wel van het verwijderen van afplakmaterialen.
 13. 13 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar artikel 8, dan is Zonnepaneelreinigen.nu niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit, zoals schade aan (verf)kozijnen en krassen (op ramen) doordat de Opdrachtgever zaken niet heeft afgeplakt. Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens en na het uithakken van voegwerk aan voegwerk, raamdorpels en stenen rondom de gevel.
 14. 14 Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor schade die inherent is aan dan wel onvermijdelijk is bij het door Zonnepaneelreinigen.nu op correcte wijze uitvoeren van de Overeenkomst, zoals uitbloei op ramen of zand in het gras, tuinaarde of kiezelstenen. De Opdrachtgever dient zich te realiseren dat bij zandstralen omliggende zaken beschadigd kunnen raken. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afschermen van omliggende zaken. Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan omliggende zaken door zandstraal werkzaamheden. Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor tijdens het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden loskomen van voegwerk, overige schade aan voegwerk of breken van stenen.
 15. 15 Tijdens en na het reinigen van gevels, schoorstenen, dakpannen en zonnepanelen is Zonnepaneelreinigen.nu niet aansprakelijk voor het ontstaan van een lekkage, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Zonnepaneelreinigen.nu.
 16. 16 Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor het ontstaan van diepte verschillen na het aanbrengen van voegwerk. Platvol voegwerk wordt gestreken en/of geborsteld.
 17. 17 Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor eventuele terugkomst van kalkuitbloei, zoutuitslag of uitbloei of cementsluier.
 18. 18 Zonnepaneelreinigen.nu spant zich maximaal in de werkzaamheden zo goed mogelijk en naar beste vermogen uit te voeren. Zonnepaneelreinigen.nu staat bij calamiteiten werkzaamheden niet in voor 100% verwijdering van vlekken of geuren op oppervlakken die veroorzaakt zijn door onder andere wijn, koffie, bloed, lijkvocht, urine, braaksel en andere extreme vlekken of geuren. Tijdens calamiteiten werkzaamheden is Zonnepaneelreinigen.nu niet aansprakelijk voor eigendommen van de Opdrachtgever of van de eigenaar van de Locatie. Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammoniak en/of andere ingezette reinigingsmiddelen.
 19. 19 Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk indien na het impregneren van stenen, stenen weer vuil worden.
 20. 20 Aansprakelijkheid van Zonnepaneelreinigen.nu voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes, arbeidskosten, bedrijfsschade, vochtschade, milieuschade, immateriële schade en vertragingsschade, is uitgesloten. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever schadebeperkende maatregelen te nemen.
 21. 21 Indien Zonnepaneelreinigen.nu aansprakelijk mocht zijn voor enige schade of indien een aansprakelijkheidsbeperking niet is toegestaan of door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Zonnepaneelreinigen.nu beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Zonnepaneelreinigen.nu uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet onder de verzekering valt, dan is de aansprakelijkheid van Zonnepaneelreinigen.nu beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het gefactureerde bedrag voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum bedrag van € 5.000,-.
 22. 22 De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Zonnepaneelreinigen.nu voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 23. 23 De Opdrachtgever vrijwaart Zonnepaneelreinigen.nu voor vorderingen die derden tegen Zonnepaneelreinigen.nu instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Zonnepaneelreinigen.nu niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De Opdrachtgever is gehouden Zonnepaneelreinigen.nu op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten en schades die voor Zonnepaneelreinigen.nu mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
 24. 24 Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het Opgeleverde of een handelen en/of nalaten van Zonnepaneelreinigen.nu verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.
 25. 25 Indien de Opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Zonnepaneelreinigen.nu ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Zonnepaneelreinigen.nu ter beschikking zijn gesteld, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.
 

Artikel 14.Overmacht

 1. 1 Zonnepaneelreinigen.nu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; bedrijfsstoring; blokkades; boycot; weersomstandigheden; natuurrampen; overstromingen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; grondstof tekorten of tekorten op de markt van overige zaken; ex- en importbelemmeringen; stroomstoring; epidemieën; pandemie; autopech; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Zonnepaneelreinigen.nu de werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.
 2. 2 Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Zonnepaneelreinigen.nu ingeschakelde derde partij of van een leverancier van Zonnepaneelreinigen.nu.
 3. 3 Zonnepaneelreinigen.nu is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst die is ontstaan door een overmachtssituatie.
 4. 4 Zonnepaneelreinigen.nu heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Zonnepaneelreinigen.nu zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. 5 In het geval dat Zonnepaneelreinigen.nu door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft Zonnepaneelreinigen.nu het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat Zonnepaneelreinigen.nu gehouden is om enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
 6. 6 In het geval dat Zonnepaneelreinigen.nu ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de Opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, dan is Zonnepaneelreinigen.nu gerechtigd om deze werkzaamheden te factureren.
 

Artikel 15.Opschorting en ontbinding

 1. 1 Zonnepaneelreinigen.nu is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:
  1. nu bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
  2. De Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Zonnepaneelreinigen.nu niet is nagekomen;
  3. De omstandigheden waarin de werkzaamheden op de Locatie dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
  4. Na het sluiten van de Overeenkomst Zonnepaneelreinigen.nu ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Zonnepaneelreinigen.nu niet zal nakomen.
 2. 2 Zonnepaneelreinigen.nu is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
 3. 3 Voorts is Zonnepaneelreinigen.nu bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. 4 Zonnepaneelreinigen.nu is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd.
 5. 5 Indien Zonnepaneelreinigen.nu de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt of de uitvoering van de Overeenkomst opschort, dan heeft Zonnepaneelreinigen.nu het recht alle reeds uitgevoerde werkzaamheden en ingekochte materialen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 

Artikel 16.Geheimhouding

 1. 1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 2. 2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Zonnepaneelreinigen.nu gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Zonnepaneelreinigen.nu zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zonnepaneelreinigen.nu niet gehouden tot schadevergoeding en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 

Artikel 17.Persoonsgegevens

 1. 1 Zonnepaneelreinigen.nu verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de wijze waarop Zonnepaneelreinigen.nu persoonsgegevens verwerkt, kan de Opdrachtgever het privacy beleid van Zonnepaneelreinigen.nu raadplegen, zie https://zonnepaneelreinigen.nu/?page_id=1479
 

Artikel 18.Foto’s

 1. 1 Zonnepaneelreinigen.nu heeft het recht tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en na de voltooiing van de werkzaamheden foto’s van de Locatie en het Opgeleverde te maken en deze foto’s te plaatsen op zijn website Zonnepaneelreinigen.nu.nlen op social media kanalen van Zonnepaneelreinigen.nu. Op deze foto’s is niet het adres van de Opdrachtgever zichtbaar.
 

Artikel 19.Klachtenregeling

 1. 1 Zonnepaneelreinigen.nu beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Zonnepaneelreinigen.nu.
 2. 2 Bij Zonnepaneelreinigen.nu ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Zonnepaneelreinigen.nu binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. 3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. 4 Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van Zonnepaneelreinigen.nu door een derde of door de Opdrachtgever zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven de Opdrachtgever niet het recht de betaling op te schorten. De Opdrachtgever is verplicht Zonnepaneelreinigen.nu de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, die aan Zonnepaneelreinigen.nu zijn toe te rekenen, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 5. 5 De aansprakelijkheid van Zonnepaneelreinigen.nu is altijd beperkt tot hetgeen in artikel 13 is opgenomen.
 6. 6 ODR-Platform – vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 

Artikel 20.Vervaltermijn

 1. 1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Zonnepaneelreinigen.nu in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
 

Artikel 21.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. 1 Op alle offertes van Zonnepaneelreinigen.nu, op alle Overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen Zonnepaneelreinigen.nu en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. 2 Geschillen tussen Zonnepaneelreinigen.nu en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Zonnepaneelreinigen.nu gevestigd is. De Opdrachtgever zijnde een Consument heeft 1 maand de tijd nadat Zonnepaneelreinigen.nu zich Schriftelijk jegens de Opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen

Artikel 22. Herroepingsrecht

 1. 1 Herroepingsrecht Consumenten

             Bij consumenten is het herroepingsrecht van diensten op toepassing. (Herroepingstermijn is 14 dagen)

             Sommige diensten worden eenmalig uitgevoerd. Een voorbeeld van zo’n dienst is een  een reinigingsdienst. In principe gelden voor zulke diensten het herroepingsrecht                       wanneer deze op afstand worden besteld.

             Een dienst is echter vaak niet te retourneren, vandaar dat er ook wat specifieke regels gelden. Het herroepingsrecht vervalt enkel wanneer een consument heeft ingestemd                 met het volledig leveren van de dienst binnen de bedenktijd en daarbij ook expliciet afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht. Er gelden dus 3 voorwaarden:

 1. De consument moet instemmen om de levering van de dienst te starten binnen de bedenktijd.
 2. De consument moet verklaren afstand te doen van zijn herroepingsrecht.
 3. De dienst moet ook daadwerkelijk volledig geleverd zijn.

     22. 2 Herroepingsrecht Bedrijven; bij bedrijven is herroepingsrecht niet toepasssing. Wilt u toch wijzigen in overeenkomst of wilt u van de overeenkomst af, kunt u contact met                ons opnemen